Obchodní podmínky a reklamační řád

Platné a účinné od 20.2.2024. Aktualizováno 20.2.2024

Podmínkou nákupu v internetovém obchodě www.eshop.nootz.cz. dále jen „Internetový obchod“ je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu, jež jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil, že s nimi bez výhrad souhlasí a výslovně je přijímá. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.eshop.nootz.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.eshop.nootz.cz je OSVČ Patricie Jakubcová, zapsaná v živnostenském rejstříku, sídlem Nahošovice 33, Nahošovice, 75114, IČO 19972296.

Bankovní spojení

CZK:

Bankovní účet: 604603603/2010

IBAN: CZ2220100000000604603603

BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Kontaktní místo a korespondenční adresa www.eshop.nootz.cz, je Nahošovice 33, Nahošovice, 75114, e-mail: info@nootz.cz, tel.: +420 776 890 449, zabývající se prodejem zejména jídla a pití, konkrétně kokosového smoothie.

 

Čl. I. - Úvodní ustanovení

I.1. Provozovatel Internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.


I.2. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Aktuální znění obchodních podmínek je vždy k dispozici na stránkách Internetového obchodu.

I.3. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky.

I.4. Mimosoudní řešení sporů je vždy oboustranně upřednostňováno a je založeno na dobré vůli obou stran.

I.5. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

I.6. Informace a manuál k jednotlivým krokům vedoucích k uzavření smlouvy jsou pro kupujícího podrobně popsány prostřednictvím portálu Internetového obchodu v průběhu objednávání zboží.

I.7. Před dokončením objednávky má kupující vždy možnost vrátit se o krok zpět a opravit chybu vzniklou při realizaci objednávky, zejména upravit množství objednávaného zboží, druh objednávaného zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka bude následně automaticky aktualizována.

 

Čl.II. - Definice pojmů

II.1. „Internetovým obchodem“ je server na adrese www.eshop.nootz.cz, prostřednictvím něhož je zajišťován nákup a prodej zboží prodávajícího.

II.2. „Zbožím“ je věc, která je prodávajícím nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na ilustrační fotografii, s tím, že zejména nezohledňuje veškeré barevné či velikostní varianty, v nichž je zboží v Internetovém obchodě prodávajícím nabízeno. U každého zboží je uvedená rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží. Informace o dostupnosti zboží „skladem“ je pouze orientační, jelikož se stav skladem dostupného zboží průběžně aktualizuje v souvislosti s realizovaným prodejem, přičemž informace o dostupnosti a nedostupnosti zboží skladem se tak mohou v Internetovém obchodě projevit s určitou časovou prodlevou. V případě skladové nedostupnosti Zboží, ohledně něhož byla uzavřena Kupní smlouva, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy, objednávku odmítne. S výjimkou odmítnutí objednávky prodávajícím nebo vyprodáním zásob dodá prodávající kupujícímu zboží v rozsahu drobných dodatků či odchylek, které podstatně nemění podmínky nabídky (zejména kvalitu a funkčnost) zaslané objednávkou.

II.3. „Prodávajícím“ je OSVČ, zapsaná v živnostenském rejstříku, sídlem Nahošovice 33, Nahošovice, 75114, IČO 19972296..

II.4. „Kupujícím“ je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží nabízené prodávajícím.

II.5. „Kupní smlouvou“ je smlouva (dohoda) uzavře jako místo, kam má být prodávajícím předmět prodeje odeslán.

Čl. III. - Objednávka a uzavírání kupní smlouvy

III.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

III.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

III.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

III.4.  V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží text nad tlačítkem "Objednat s povinností platby". Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

III.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

III.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

III.7.  V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

III.8.  V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

III.9.   V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje. 

III.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje  o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 

Čl. IV. - Podmínky dodání

IV.1. Nestanoví-li zákon jinak, splní prodávající svou povinnost dodat kupujícímu předmět prodeje za podmínek dohodnutých v kupní smlouvě v okamžiku, kdy prodávající předá předmět prodeje dopravci zajišťujícímu přepravu předmětu prodeje pro kupujícího.

IV.2. Dodaný předmět prodeje je kupující od přepravce povinen převzít. Pokud kupující řádně dodaný předmět prodeje od přepravce nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, v takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s odesláním předmětu prodeje kupujícímu.

IV.3. Prodávající dodá kupujícímu předmět prodeje nejpozději do čtyř týdnů od uzavření kupní smlouvy. Přesný termín dodání sdělí prodávající kupujícímu telefonicky, e-mailem.

IV.4. Kupující je při přebírání předmětu prodeje od dopravce provádějícího přepravu předmětu prodeje do místa plnění povinen zkontrolovat neporušenost obalu předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující předmět prodeje převzít a je povinen prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč předmět prodeje nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Nestanoví-li zákon jinak, prodávající je oprávněn dodat kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou předmětu prodeje kupující zjistí, že předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

 

Čl. V. - Přechod nebezpečí škody na předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k předmětu prodeje, výhrada vlastnického práva

V.1. Nebezpečí škody na předmětu prodeje přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí předmětu prodeje kupujícím. Pokud kupující v rozporu s kupní smlouvou předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na předmětu prodeje okamžikem, kdy kupující odmítl převzít předmět prodeje nebo jinak dodaný předmět prodeje nepřevzal. Má-li Kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v
době určené jako čas plnění.

V.2. Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí předmětu prodeje kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, dle toho, která z uvedených skutečností nastane později, do této doby zůstává vlastníkem předmětu prodeje prodávající.

 

Čl. VI. - Kupní cena, platební podmínky a slevy

VI.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a náklady na odeslání, a to buď platbou předem (platební kartou), nebo platbou při převzetí předmětu prodeje (na dobírku). Kupující je oprávněn zvolit si způsob zaplacení kupní ceny při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout bez zbytečného odkladu objednávku v případě, kdy je prodávající oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu předem, a to zejména v případě, že předmět prodeje tvoří větší množství zboží nebo zboží vyšší hodnoty. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním kupní ceny a nákladů na odeslání spolu s předmětem prodeje. Před odesláním objednávky je kupující prostřednictvím portálu Internetového obchodu seznámen s kompletní specifikací částky kupní ceny, včetně uvedení ceny zboží, DPH, ceny včetně DPH, veškerých poplatků, nákladů na dopravu či jakýchkoli jiných souvisejících nákladů. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu potvrzuje, že byl s kompletní specifikací částky kupní ceny seznámen.

VI.2. V případě, že kupujícím je placena kupní cena, příp. záloha na kupní cenu a náklady na odeslání předem, provádí kupující platbu platební kartou. Kupní cena, příp. záloha na kupní cenu a náklady na odeslání se považují za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Pokud nejsou kupní cena, popř. záloha na kupní cenu a náklady na odeslání kupujícím uhrazeny do 14 dnů ode dne, kdy byla kupní smlouva uzavřena, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Při placení kupní ceny, příp. zálohy na kupní cenu a nákladů na odeslání předem je předmět prodeje dodán až poté, kdy je kupní cena, příp. záloha na kupní cenu a náklady na odeslání v plné výši kupujícím uhrazena.

VI.3. Pokud jsou kupní cena a náklady na odeslání hrazeny při převzetí předmětu prodeje, je kupující povinen uhradit kupní cenu a náklady na odeslání v hotovosti nebo platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu předmětu prodeje pro kupujícího. Nezaplatí-li kupující kupní cenu a náklady na odeslání při převzetí předmětu prodeje, může prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu předmětu prodeje pro kupujícího odmítnout předat předmět prodeje kupujícímu a prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání ve výši sjednané v kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení kupní ceny anebo nákladů na odeslání.

VI.4. Prodávající může při prodeji zboží nabízet zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též zboží jen určitých parametrů, velikostí, barev či užitných vlastností. U zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena zboží před slevou a cena zboží po slevě. Prodávající dodává zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření kupní smlouvy vyjde najevo, že předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající oprávněn odmítnout objednávku, případně oznámit tuto skutečnost kupujícímu s tím, že v případě, že kupující nemá zájem o dodání předmětu prodeje za běžnou cenu, mají kupující i prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

VI.5. Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady za navrácení předmětu prodeje.

VI.6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, snížené případně o adekvátní částku odpovídající opotřebení zboží.

 

Čl. VII. - Užívání a následné skladování výrobků

VII.1. Při výběru zboží si zákazník, přečte dlouhý popisek produktu. Kde nalezne složení produktu, obsah produktu, variantu, skladování, trvanlivost.

VII.2. V případě, že produkt není skladován dle podmínek u produktu, a následně se produkt znehodnotí, e-shop nebere zodpovědnost a není nucen vrátit zákazníkovi peníze.

 

 

Čl. VIII. - Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky

VIII.1. Kupující je povinen provést kontrolu předmětu prodeje při převzetí předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu prodeje.

VIII.2. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 6 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást předmětu prodeje.

VIII.3. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo pro případ podstatného porušení kupní smlouvy též na odstoupení od kupní smlouvy.

VIII.4. V ostatním upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, především pak nároky kupujícího z vad předmětu prodeje, ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle ustanovení odst. VIII.5. Obchodních podmínek se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

VIII.5. Reklamaci lze uplatnit po předchozí emailové domluvě na odběrném místě prodávajícího na adrese www.eshop.nootz.cz, U Černé věže 300/17, České Budějovice, 370 01. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

VIII.6. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotný předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný a označit reklamovanou vadu předmětu prodeje. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

VIII.7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.

VIII.8. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.

VIII.9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

VIII.10. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít předmět plnění k reklamaci.

VIII.11. Kupující je povinen po vyřízení reklamace předmět prodeje převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím předmětu prodeje, je povinen kupující nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn a zmocněn jménem kupujícího zajistit likvidaci předmětu prodeje.

VIII.12. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím předmětu prodeje, jeho opětovné odeslání, pak je prodávající povinen odeslat předmět prodeje kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

 

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

IX.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

IX.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Čl. X. - Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, informační povinnost prodávajícího.

X.1. Prodávající tímto spotřebitele poučuje a výslovně upozorňuje na právo spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně: spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

X.2. Kupující je povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy. Oznámení musí být odesláno prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu prodeje kupujícím.

X.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které Kupující obdržel spolu s předmětem prodeje. Vrácení předmětu prodeje zajišťuje kupující na vlastní náklady jeho odesláním na adresu kontaktního místa prodávajícího nebo jeho předáním v provozovně prodávajícího.

X.5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod částky na bankovní účet uvedený spotřebitelem, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

X.6. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zpět na účet, z něhož byla realizována platba platební kartou, nebo na účet uvedený kupujícím, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu kupujícího, případně v hotovosti na provozovně prodávajícího. Prodávající může kupujícímu vrátit kupní cenu též v hotovosti v případě, že je předmět prodeje vrácen jeho předáním v provozovně prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než mu kupující předmět prodeje předá nebo prokáže, že předmět prodeje odeslal. Nestanoví-li zákon jinak, bude v případě vrácení poškozeného či nekompletního předmětu prodeje nebo v případě existence pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu vracená kupní cena přiměřeně ponížena (zápočet částky odpovídající snížené hodnotě vraceného poškozeného či nekompletního předmětu prodeje, resp. zápočet pohledávky prodávajícího).

 

Čl. XI. - Ochrana a zpracování osobních údajů

XI.1. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

XI.2. Odesláním objednávky vyslovuje Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v automatizovaně vedené databázi prodávajícího prodávajícím jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým prodávající uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu kupujícího a prodávajícího.

XI3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


Čl. XII. - Poučení spotřebitele o postupu při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle z. č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele:


Spotřebitel má podle tohoto zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“) s výjimkou smluv uzavřených
a) v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče38), včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,
b) v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy,
c) s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání. 

Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporůSubjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu tohoto zákona je
a) v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra39),
b) v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby40),
c) v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad v rozsahu
působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství41),
d) v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených v písmenech a) až c), Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem.

POSTUP ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE A POVĚŘENÉHO SUBJEKTU PŘI MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ
SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ


Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu
(1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele.
(2) Návrh podle odstavce 1 obsahuje
a) identifikační údaje stran sporu,
b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
c) označení, čeho se navrhovatel domáhá,
d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,
e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
f) datum a podpis navrhovatele.
(3) K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci.
(4) Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. U pověřeného subjektu lze návrh podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na jeho internetových stránkách.

Zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu se považuje za uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá, podle občanského zákoníku42).

Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Odmítnutí návrhu
(1) Neobsahuje-li návrh náležitosti podle § 20n odst. 2 nebo nejsou-li přiloženy doklady podle § 20n odst. 3, vyzve Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt navrhovatele k jejich doplnění ve lhůtě 15 dnů. Po marném uplynutí této lhůty Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt návrh odmítne.
(2) Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt návrh též odmítne, pokud z návrhu, přiložených písemností nebo jinak zjistí, že
a) spor nenáleží do jejich věcné působnosti,
b) ve věci již rozhodl soud nebo byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, nebo již bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u jiného subjektu uvedeného v § 20e tohoto zákona,
c) navrhovatel podal návrh po uplynutí lhůty stanovené v § 20p, nebo
d) návrh je zjevně bezdůvodný.
(3) Návrh je zjevně bezdůvodný zejména tehdy, jestliže
a) jde o návrh podaný opětovně a navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil podmínky stanovené případně v rámci předchozího mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, nebo
b) jeho podáním navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor druhé strany.
(4) Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt informuje strany sporu o odmítnutí návrhu spolu
s důvody odmítnutí do 15 dnů ode dne jeho obdržení, ledaže skutečnosti zakládající důvod pro odmítnutí zjistí později. V takovém případě informuje strany sporu o odmítnutí bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o důvodech pro odmítnutí návrhu dozví.

Zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je zahájeno dnem, kdy Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt obdrží návrh podle § 20n. Pokud Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt návrh neodmítne podle § 20q, vyrozumí o zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obě strany sporu a poučí je, že
a) nemusí být zastoupeny právním zástupcem43),
b) mohou využít nezávislé poradenství nebo zastupování či pomoc třetí osoby,
c) spotřebitel může ukončit účast v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi,
d) mají právo vyjadřovat k věci svůj názor,
e) mohou nahlížet do dokumentace vztahující se k projednávanému sporu, pořizovat si kopie nebo opisy tvrzení, důkazů, dokumentů a skutečností předložených druhou stranou a vyjádřit se k nim,
f) v případech uvedených v § 20u odst. 2 budou informovány v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a o skutečnostech, které vedly k ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu,
g) zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

Součinnost s Českou obchodní inspekcí a pověřeným subjektem
(1) Prodávající je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění podle § 20r poskytnout České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu.
(2) Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu
(1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení.
(2) U zvlášť složitých sporů lze lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.
Strany musí být bez zbytečného odkladu informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do
kdy lze očekávat, že bude mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ukončeno.
(1) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí
a) uzavřením dohody stran sporu,
b) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným České
obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu,
c) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu
bez právního nástupce,
d) marným uplynutím lhůty podle § 20t,
e) odmítnutím návrhu podle § 20r.
(2) O ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) informuje Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt bez zbytečného odkladu druhou stranu sporu. Dojde-li k ukončení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu podle odstavce 1 písm. d), informuje bez zbytečného odkladu obě strany sporu.
(3) Dohoda podle odstavce 1 písm. a) musí mít písemnou formu.

Doručování
Povinnost České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu doručit stranám sporu písemnost podle této části zákona je splněna, pokud je doručena prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou v návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nebo na adresu, a to i elektronickou, kterou za účelem doručování sdělí strany sporu České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se adresát o doručení z důvodů okolností na jeho straně nedozvěděl. Náklady mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
(1) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje.
(2) Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Česká obchodní inspekce nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu s pravidly podle této části zákona.

Tato část upravuje postup mimosoudního řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí a pověřeným subjektem.

---

Příloha
pouceni-spotrebitele-o-postupu-pri-mimosoudnim-reseni-spotrebitelskych-sporu-dle-z.-c.-634_1992-sb-o-ochrane-spotrebitele-42715

Mohlo by Vás také zajímat:

Formulář odstoupení od smlouvy 2024

Formulář pro reklamaci 2024